Land- en tuinbouw en uitzendsector blijven zich inzetten voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden flex- en uitzendkrachten

Anderhalf jaar geleden (oktober 2021) zetten LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, FNV, Doorzaam en Stigas hun handtekening onder de intentieverklaring Uitzendkrachten werken veilig. Doel was om met verschillende activiteiten de veiligheid en gezondheid van uitzendkrachten in de land- en tuinbouw te verbeteren. Het bijbehorende project is eind 2022, met subsidie vanuit het ministerie van SZW, afgerond.

Waarom?

Uitzend- en flexkrachten verdienen specifieke aandacht. Door het werk dat zij doen hebben zij vaak te maken met blootstelling aan gevaarlijke stoffen, ongevallen en lichamelijke belasting. Daarnaast hebben internationale uitzendkrachten door hun geringe kennis van de Nederlandse taal moeilijker toegang tot belangrijke informatie en ondersteuning gericht op veilig en gezond werken. Tot slot is ook vaak niet helder wat de verantwoordelijkheid is van de inlener, het uitzendbureau en de uitzendkracht zelf als het gaat om de zorg voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor uitzendkrachten.

Wat hebben we gedaan?

Het afgelopen jaar is in de eerste plaats breed gecommuniceerd over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen uitzendorganisatie en inlener, en verder over het belang van het uitwisselen van de risico-inventarisatie en evaluatie (de RIE) en de inzet van Arbochecklists. Ook het inwerken van flexkrachten, het geven van instructies en aandacht voor taal en cultuurverschillen waren belangrijke thema’s. Deze onderwerpen zijn verankerd in de RIE en worden de komende tijd ook verder uitgewerkt in verschillende arbocatalogi. Goede voorbeelden vanuit ambassadeursbedrijven zijn gedeeld. En er zijn workshops gehouden voor ondernemers en uitzenders, waarin deelnemers in gesprek gingen over arborisico’s en taal- en cultuurverschillen. Tips voor ondernemers zijn gebundeld in het E-book in 8 stappen veilig en gezond werken met internationale medewerkers.

Hoe verder?

De aangesloten organisaties constateren dat er veel is gebeurd, maar dat we er nog niet zijn. Zij blijven daarom communiceren over het thema en de opgeleverde producten. Ook zijn activiteiten gericht op internationale medewerkers en flexkrachten verankerd in plannen van de individuele organisaties. Stigas zal hierbij een centrale rol innemen gericht op het uitwisselen van initiatieven en zal in afstemming met organisaties blijven communiceren. Ook is de workshop 'Veilig werken met internationale (flex) medewerkers' beschikbaar en wordt bekeken hoe bedrijven verder ondersteund kunnen worden bij het geven van werkinstructies voor internationale medewerkers.  

Meer lezen:

•    Website: www.uitzendkrachtenwerkenveilig.nl
•    E-book: In 8 stappen veilig en gezond werken met internationale medewerkers